Overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archief- bescheiden, ongeacht hun vorm ( papier en digitaal ), in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, als voorwaarde voor het waarborgen van openbaarheid.

Op basis van selectielijsten bepalen overheden welke archieven zij bewaren en vernietigen, met inachtneming van maatschappelijke, cultuurhistorische of politieke belangen.

 

Bij selectie van archieven dient dus de nodige zorgvuldigheid in

acht te worden genomen, gelet op:

- de taak van het desbetreffend overheidsorgaan.

- de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen.

- de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het   cultureel erfgoed.

- het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens   voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor   historisch onderzoek.

 

Overheidsarchieven worden gebruikt voor bedrijfsvoering, voor het

afleggen van verantwoording aan de samenleving en dienen voor ie-

dereen toegankelijk te zijn. Een goed geordend en toegankelijk archief

( papier en digitaal ) is dus van essentieel belang voor overheids-organisaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Links naar informatie op het gebied van informatievoorziening

en erfgoed:

 

archief2020.nl                                                 

archiefinspectie.nl                                             

archieven.nl                                                        

breednetwerk.nl                                                 

cbpweb.nl

data.overheid.nl

den.nl

eburg.nl

e-overheid.nl

archiefstartpunt.nl

geheugenvannederland.nl

vng.nl ( dienstverlening en informatiebeleid )

vng.nl ( archieven en musea )

 

 

Docu-aid4you is gevestigd op:

Hogestede 139, 4701 JE Roosendaal.

Tel. 06-43758342

E-mail  info@docu-aid4you.nl

 

 

 

KvKnr. 20146933

 

                                                                                      

Welkom bij Docu-aid4you!

 

Docu-aid4you is als 1-mansarchiefbureau werkzaam sinds januari 2009.
Opgericht door Roeland de Barbanson, na een ambtelijke loopbaan van ruim 29 jaar en daarna nog bijna 9 jaar werkzaam geweest bij DOXsupport, landelijk opererend bedrijf voor documentaire infor-matievoorziening.

Ruimschoots ervaring ( > 38 jaar ) op het terrein van documentaire informatievoorziening, opgedaan bij meer dan 25 gemeenten,
1 gemeentelijke archiefdienst, 1 politieregio,  1 ministerie, 1 regionale milieudienst.

U kiest Docu-aid4you voor :

- wegwerken van achterstanden in dossiervorming- en ordening.
- tijdelijke vervanging van personeel.
- herstructurering van archieven.
- afsluiten van archieven bij reorganisaties of gemeentelijke   herindelingen.
- sanering van semi-statische archieven.
- selectie ( te bewaren of te vernietigen ) en inventarisatie van   archieven in verband met overbrenging naar ( gemeentelijke of   regionale ) archiefbewaarplaats of regionaal historisch centrum.

Kortom, voor werkzaamheden inzake ( algemene, bijzondere, project, bestuurs ) archieven en/of specifieke bestanden, zoals bouw- en milieu-vergunningen, kunt u gebruik maken van dienstverlening door
Docu-aid4you. Een hybride werkomgeving is hem niet vreemd.

gahetna.nl

ictu.nl
kinggemeenten.nl   
koopoverheid.nl

nationaalarchief.nl

ncdd.nl

open-overheid.nl

verenigingsod.nl

E-mailadres: info@docu-aid4you.nl

Design: AdB-DtP - 2015